LTV چیست؟

نسبت وام به ارزشLoan to Value(LTV)  معیاری است که وام دهندگان برای تعیین میزان خطرپذیری خود نسبت به وثیقه وام استفاده می کنند. این رابطه بین میزان وام و ارزش بازار دارایی تامین کننده وام، مانند خانه، ماشین، بیتکوین و ... اندازه گیری می شود.

مقدار LTV در لنداپ 70 درصد است

نحوه محاسبه LTV

برای تعیین نسبت LTV یک وام، مبلغ وام را بر مقدار دارایی وثیقه گذاشته شده تقسیم کنید و سپس در 100 ضرب کنید تا درصد LTV به دست آید. به عنوان مثال اگر وام دهنده، وامی به ارزش نیمی از دارایی وثیقه گذاشته شده ارائه دهد، LTV برابر 50 درصد است.

هرچه LTV یک وام بالاتر باشد، ریسک وام برای وام دهنده بالاتر و هرچه LTV پایین تر باشد، ریسک وام کمتر است. در لنداپ مقدار LTV 70 درصد است.

 

برای دریافت اعتبار در کمتر از چند ساعت ثبت نام کنید